Hyppää sisältöön

P. Salonen satsaa materiaalien monipuoliseen uusiokäyttöön ja pyrkii eliminoimaan autojensa tyhjänä ajot menopaluukuormat maksimoimalla

JÄRVENPÄÄN ILMASTOYRITYKSET: P. Salonen hyödyntää työssään ympäristösertifikaattia, käyttää Helsingin kaupungin työmailla autoissaan ja koneissaan biodieseliä ja hyödyntää rakennusteollisuudessa kelpaamatonta ainesta uusiokäyttöön. Yritys on kiinnostunut ilmastoasioiden edistämisestä osana omaa toimintaansa.

Kuva Keravan Pilske-altaalla, Sävelvirran kosteikolla ja Sävelvirranojalla tehtävästä työstä, jossa viivytetään hulevesiä patorakenteen rakentamisen myötä. Viime talvena P. Salonen teki Tuusulan puolelle myös kosteikkosaaria Tuusulanjärven valumavesialueille. Kosteikkosaaret sitovat itseensä pelloilta valuvia ravinteita ja kiintoaineita ehkäisten vesistöjen rehevöitymistä. Kuva: P. Salonen.

Kuljetus- ja maanrakennusyritys P. Salonen kiinnittää työssään huomiota ympäristövaikutuksiin ja tähtää samalla resurssiviisaaseen toimintaan. Yritys kertoo verkkosivuillaan panostavansa muun muassa purkujätteen kierrätykseen ja huomioivansa ympäristöasiat ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaisesti. Kyseinen sertifikaatti tukee yritystä saavuttamaan ympäristöjohtamistavoitteet ja auttaa sitä sisällyttämään ympäristönäkökohdat paremmin sen liiketoimintastrategiaan, joka vaikuttaa yrityksen liiketoimintatulokseen positiivisesti.

– Eurohan näissä on usein paras motivaattori. Lisäksi sertifikaatin avulla pyrimme kuljettamaan materiaalia mahdollisimman paljon niin meno- kuin tulomatkoilla ja välttämään kuorma-autojen tyhjänä ajoja, kertoo P. Salosen toimitusjohtaja Jari Nordström, joka on yrityksessä tekemisissä myös kiertotalousasioiden parissa.

Lisäksi yrityksen kuorma-autokalustossa käytetään erityisesti pidemmillä matkoilla uusiutuvaa MY biodieseliä.

– Kaikki liike mitä kuljetuksissa ja kaivuutöissä tapahtuu kuluttaa polttoainetta, jonka vuoksi työvaiheet suunnitellaan tarkasti. Käytämme autojamme pääsääntöisesti vain työajoihin ja pyrimme minimoimaan työajan ulkopuolella tapahtuvan ajon hallille, ellei huoltotarvetta ole.

Autoilla kuljetettavista jätteistä tehdään sähköiset jäteraportit ja työvaiheiden yhteydessä on mahdollista tehdä myös hiilidioksidipäästöjen laskentaa eri jätejakeiden osalta.

Rakennuskelpaamattomasta materiaalista CE-merkityiksi tuotteiksi

Nordström mainitsee P. Salosen yhdeksi tärkeäksi ilmastoyhteistyökumppanikseen betoniteollisuuskonserni Lujabetonin, jonka tuotannossa kelpaamatonta materiaalia on jatkojalostamalla pystytty hyödyntämään lähialueilla rakennettaessa.

– Olemme murskanneet rakennusteollisuudessa kelpaamattoman aineksen, kuten leikkuu- ja muun betonijätteen, ja tehneet niistä CE-merkittyjä tuotteita. Näitä tuotteita on käytetty Keski-Uudellamaalla esimerkiksi teollisuustonttien rakentamisen yhteydessä mara-ilmoitusmenettelyllä. Kaikki näin hyödynnetty materiaali vähentää luonnonmateriaalien kiviainesten käyttöä ja kallioiden louhintaa.

CE-merkintä tuotteessa osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset, ja että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut tarkistukset.

Mestaritoiminnan kanssa P. Salonen tekee yhteistyötä kiinteistöjen auraamisten ja hiekoituksen parissa ja Alltimen kanssa pyöräteiden kunnossapidon kuten suolauksen osalta. Nordström mainitsee P. Salosen olleen mukana myös HSY:n koordinoimassa pilottihankkeessa, jossa on tavoitteena kerätä hiekoitussepelit keväällä lumien sulaessa talteen, puhdistaa ne kesän aikana ja laittaa seuraavana vuonna uudelleen kiertoon kaatopaikalle päätymisen sijasta.

Nordström mainitsee lopuksi P. Salosen olevan kiinnostunut rahallisen tuen sijaan ilmastoasioiden edistämisestä. Samalla hän toivoo kaupungilta kokonaisvaltaista ymmärrystä ja yhteistyöhalukkuutta kiertotaloushankkeisiin liittyen.

– Kun yritys saa kaupungilta ja paikalliselta ympäristötoimijalta tukea kehittämisajatuksilleen, on se paras väylä edetä ilmastoasioiden tiellä.

Kaupungin yhtenä tavoitteena on edistää ilmastoyhteistyötä kaupungissa sijaitsevien yritysten kanssa. Järvenpään ilmastoyritykset -teemasarjassa tutustutaan kaupungissa ilmastotyötä edistäviin ja siitä kiinnostuneisiin yrityksiin.


Järvenpääkumppani-tarinoissa esitellään kaupunkimme yhteisöjä ja yrityksiä Järvenpäähengessä.

Footer is loading...